สรุปเนื้อหาการจัดบอร์ดนิทรรศการ

สรุปเนื้อหาการจัดบอร์ดนิทรรศการ

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน??????

?การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนส่งผลต่อ/

โรงเรียน ?: ก่อให้เกิดการร่วมคิด, สามัคคี , ร่วมปฏิบัติงาน ของนักเรียน ครู ชุมชน เกิดห้องเรียนธรรมชาติ เกิดความรัก หวงแหน ทรัพยากรในท้องถิ่น ปลูกฝังการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนให้รักธรรมชาติ?????????

?ครู? : เกิดการจัดการแหล่งเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอน แบบบูรณาการ เป็นนวัตกรรมโดยทุกกลุ่มสาระฯใช้สวนพฤกษศาสตร์ดรงเรียนเป็นสื่อ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?นักเรียน : เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช? เห็นคุณค่าของพรรณไม้? นักเรียนใจเย็น โอบอ้อมอารี? มีสติ? เกิดจินตนาการ? ความคิดสร้างสรรค์? หวงแหน? นำไปใช้ประโยชน์ เห็นความงดงาม? เกิดความปีติ? ภาคภูมิใจ? เมตตา? มีความรับผิดชอบ อดทน เสียสละเวลา? เกิดนักวิทยาศาสตร์? นักคิด? นักปราชญ์ นักเขียน? กวี? ศิลปิน? สีเขียวของพรรณไม้เป็นบรรยากาศที่นักเรียนเกิดความสงบ? สามารถเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ได้เร็ว รู้จักสืบค้นข้อมูล ใฝ่รู้? ใฝ่เรียน มีสมาธิ การมีมนุษย์สัมพันธ์??????????????????????????????????????????????????????????????????

?ชุมชน : มีการแบ่งปัน? ในการอยู่ร่วมกัน? อย่างเอื้ออาทร? เมตตากรุณา เกื้อกูล? สนับสนุน? ยอมรับ? ความคิดเห็นของผู้อื่น มีเหตุผล???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?ผู้บริหาร : ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพของ โรงเรียนด้านบริการชุมชน เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างโรงเรียนกับชุมชน?

??

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน ?พืชศึกษา?ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผลการดำเนินงาน ?พืชศึกษา?ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโยธินบำรุง??????????????????????????????????????????

?การศึกษา?ผักเสื้ยนผี?ส่งผลต่อ/?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?นักเรียน?? :?? เกิดทักษะในการศึกษาส่วนประกอบของผักเสี้ยนผี เห็นคุณค่าของทุกส่วนของผักเสี้ยนผี เกิดการอนุรักษ์??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?ครู : ใช้ผักเสี้ยนผีเป็นสื่อการเรียนการสอนเกิดความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ บรูณาการกับผักเสี้ยนผี????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?โรงเรียน :? เป็นแหล่งเรียนรู้ให้วิทยการในการอนุรักษ์พันธุกรรมของผักเสื้ยนผี ขึ้นทะเบียนเป็นพืชหลักในการศึกษา สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน มีผู้มาศึกษาดูงาน?? การจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการกับผักเสื้ยนผี

ชุมชน : เกิดความผูกพันระหว่างโรงเรียนและชุมชน? โดยมีสมาชิกในชุมชน? เกิดความภาคภูมิใจ ในอาชีพ? และทรัพยากรในท้องถิ่น ชุมชนได้ประโยชน์จากสรรพคุณของผักเสี้ยนผี? ทำให้คนในชุมชนได้รู้จักคุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้านแพร่หลายมากขึ้น?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ผู้บริหาร :ค้นพบกระบวนการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากการดำเนินงานของครูและนักเรียน นำผลการศึกษาผักเสี้ยนผีไปเผยแพร่แก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป? นำวิทยาการจากการศึกษาผักเสี้ยนผีไปแนะนำให้ชุมชนหรือผู้สนใจอื่นๆนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาพืชชนิดอื่นได้????????????????????

การศึกษา?แก้ว?ส่งผลต่อ/?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

นักเรียน : ได้ศึกษาส่วนประกอบของต้นแก้ว? ช่วยกันดูแลต้นไม้ในโรงเรียน?????????????????????????????????????????????????????

ครู : ต้นแก้วมีความผูกพันกับครู โรงเรียน? อนุสาวรีย์วีรไทย(พ่อจ่าดำ)?????????????????????????????????????????????????

?โรงเรียน : ก่อให้เกิดนักอนุรักษ์พันธุกรรมต้นแก้ว????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ผู้บริหาร : นำผลการศึกษาต้นแก้วไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของต้นแก้ว ที่มีดอกสวยงาม สีขาวบริสุทธิ์ กลิ่นหอมชื่นใจ มีความแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อมและมีสุนทรียทางอารมณ์??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ชุมชน ได้ผู้ที่สืบทอดในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในชุมชน คนในชุมชนที่ได้มาสักการะพ่อจ่าดำจะได้กลิ่นหอมของดอกแก้ว??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

การศึกษา?บานชื่น?ส่งผลต่อ/???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

นักเรียน:? เกิดการเรียนรู้จากการสัมผัสจริงและเบิกบานเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงที่งดงาม? และเกิดความคิดแก้ปัญหาเมื่อเห็นต้นบานชื่นมีปัญหาในการเจริญเติบโต?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ครู : ต้นบานชื่นให้ความหลากหลายสีสันที่ชวนมอง แม่มองแล้วแต่ละสี ก่อให้เกิดอารมณ์ที่แตกต่างกัน เช่น สีแดงรู้สึกมีพลัง กระฉับกรกระเฉง ชวนให้เกิดความตื่นตัวในการทำงาน และเกิดความสบายใจ? เมื่อเห็นดอกบานชื่นสีอื่น ๆ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

โรงเรียน :ได้พรรณไม้ที่ดูแลง่าย สวยงาม? ให้ความสบายตา มีพรรณที่หลากหลาย?????????????????????????????????????

ชุมชน : ?ชุมชนและเยาวชนรุ่นต่อไปได้ช่วยกันอนุรักษ์พรรณไม้บานชื่น ให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้รู้จักและนำไปปลูกให้ความสวยงามแก่พื้นที่รอบบ้านที่อาศัยในชุมชน ทำให้ชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่ผู้บริหาร:นำผลการศึกษาบานชื่น ไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาพรรณไม้ที่หลากหลายมีคุณด้านสีและอารมณ์

บรรยาย ส่วนที่ 3

??????????????? ในการบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดให้มีการประชุมคณะครู และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน จากนั้นออกเป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในรูปของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมกับแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน

??????????????? นักเรียน คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ร่วมกันดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศึกษาพรรณไม้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณไม้ และนักเรียนเรียนรู้กระบวนการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้แก่การดำเนินงาน ?5 องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว รวมถึงประโยชน์แท้แก่มหาชน ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ การหวงแหนในธรรมชาติในโรงเรียนและในชุมชน

?