โรงเรียนโยธินบำรุงได้นำกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบาย สพฐ.   นโยบาย ดังต่อไปนี้
1.  เร่งรัดปฏิบัติรูปการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
3.  เร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4.  กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา
6.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ