kru-niwit

 

ครูนิวัฒน์ อรุณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนโยธินบำรุง

บทคัดย่อ
 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นบาสเกตบอล
รายวิชาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ดาวน์โหลด

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ