sk

 

ครูสกาวเดือน พรหมทอง
โรงเรียนโยธินบำรุง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 บทคัดย่อ

เรื่อง ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

รายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดาวน์โหลด

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ