ผู้เยี่ยมชม

000076603
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
81
139
512
74735
2994
6157
76603

Your IP: 122.155.17.210
2019-07-17 07:27

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน
2.  จัดการเรียนการสอนด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตรวมทั้งสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬาให้แก่ผู้เรียน
4.  พัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.  พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบ
6.  จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
7.  สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาวิถีการ เรียนรู้ในชุมชน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

สพฐ