1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน
2.  จัดการเรียนการสอนด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตรวมทั้งสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬาให้แก่ผู้เรียน
4.  พัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.  พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบ
6.  จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
7.  สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาวิถีการ เรียนรู้ในชุมชน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ