การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ “คนเก่ง ดี ศรีพ่อดำ”
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
ประจำปีการศึกษา 2562

** ประกาศผลการสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 **