กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล


          โรงเรียนโยธินบำรุง  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2484  โดย  พลเอกหลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) เป็นผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณบ้านพักทหารปืนใหญ่ ที่ 5 ทำการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  เมื่อโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้านักเรียนมีจำนวนมากขึ้น จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสถานที่ปัจจุบันนี้ และขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมปลาย  โดยในช่วงนั้นโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพบกสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินบำรุง"  ใช้ตัวย่อว่า "ทบอ."  ในสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก  และได้ดำเนินการสอนเรื่อยมา 

          ในปีการศึกษา 2507 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปีการศึกษา 2517 นายรัตน์ ชนะทัพ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ท่านได้ร่วมกับคณะครูขอโอนโรงเรียนไปสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับ 216 ปี ลงวันที่ 29 กันยายน 2515  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินบำรุง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนโยธินบำรุง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2524

ประกาศอื่นๆ

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้เยี่ยมชม

715961
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
490
1179
11781
696654
490
43477
715961

Your IP: 34.239.173.144
2023-04-01 11:04

พัฒนาโดย งานเทคโนโลยี  โรงเรียนโยธินบำรุง
283  หมู่ 1  ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-313271  โทรสาร : 075-383269

email : yothinkhon@hotmail.com