ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ไมีมีกำหนด
นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนโยธินบำรุง ปีการศึกษา 2563
กรอกข้อมูลออนไลน์ตามลิงก์
**นักเรียนไม่ต้องเข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน
โดยให้รอฟังประกาศจากโรงเรียนโยธินบำรุงอีกครั้ง**

- ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 -> เข้ากรอกข้อมูล

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -> เข้ากรอกข้อมูล