งานวัดผลโรงเรียน
ฺBMTP
bttp
ศิลป์-จีน
ํy.b.band

ผู้เยี่ยมชม

075980
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
185
208
1415
72352
4414
7645
75980

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-20 17:09            มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยปัญญา มีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


          พันธกิจที่ 1   จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

          พันธกิจที่ 2   การจัดการเรียนการสอนด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  เทียบเคียงมาตรฐานสากล

          พันธกิจที่ 3  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกายและจิตรวมทั้งสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ให้แก่ผู้เรียน

          พันธกิจที่ 4  พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          พันธกิจที่ 5  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School)

          พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ                              

          พันธกิจที่ 7  สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ


          โรงเรียนโยธินบำรุง  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2484  โดย  พลเอกหลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) เป็นผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณบ้านพักทหารปืนใหญ่ ที่ 5 ทำการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  เมื่อโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้านักเรียนมีจำนวนมากขึ้น จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสถานที่ปัจจุบันนี้ และขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมปลาย  โดยในช่วงนั้นโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพบกสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินบำรุง"  ใช้ตัวย่อว่า "ทบอ."  ในสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก  และได้ดำเนินการสอนเรื่อยมา 

          ในปีการศึกษา 2507 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปีการศึกษา 2517 นายรัตน์ ชนะทัพ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ท่านได้ร่วมกับคณะครูขอโอนโรงเรียนไปสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับ 216 ปี ลงวันที่ 29 กันยายน 2515  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินบำรุง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนโยธินบำรุง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2524

พัฒนาโดย งานเทคโนโลยี  โรงเรียนโยธินบำรุง
283  หมู่ 1  ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-313271  โทรสาร : 075-383269

email : yothinkhon@hotmail.com